MAA- JA KALLIORAKENTAJAT RY:n SÄÄNNÖT

 

I luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Maa- ja kalliorakentajat ry. Yhdistys voi käyttää nimestään epävirallista lyhennettä MKR-kerho. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki. Englanninkielisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Geotechnical and Rock Engineers’ Club.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on 1. Toimia yhdyssiteenä niiden maa-, kallio- ja vesirakennusalasta kiinnostuneiden opiskelijoidenvälillä, jotka ovat Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä. 2. Herättää ja ylläpitää kiinnostusta maa, kallio- ja vesirakennusalaan. 3. Kehittää ja ylläpitää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä alan ammattilaisten ja opiskelijoiden kesken

3 § Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi 1. järjestää opintoretkiä, kokouksia ja juhlia, 2. pitää yhteyttä alan järjestöihin, yrityksiin ja yhdistyksen vanhoihin jäseniin, 3. järjestää vapaa-ajan harrastus- ja virkistystilaisuuksia, 4. välittää tietoa jäsenilleen alan ajankohtaisista asioista, 5. osallistua mm. aloittein, kannanotoin ja seminaaritilaisuuksin maa-, kallio- ja vesirakennusalan opetuksen kehittämiseen sekä 6. toimia yhteistyössä maa-, kallio- ja vesirakennusalan ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa kotimaassa ja ulkomailla.

 4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä ja maksullisia illanviettoja ja huvitilaisuuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa ja tehdä pienimuotoista talkootyötä. Lisäksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 5 § Yhdistyksen viralliset kielet

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.

 II luku Jäsenet

6 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, ainais-, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneen Aaltoyliopiston ylioppilaskunnan, josta näissä säännöissä käytetään myöhemmin nimitystä AYY, jäsenen. Yhdistyksen ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen joskus varsinaisena jäsenenä ollut henkilö. Yhdistyksen hallitus tekee päätöksen ainaisjäsenyyden myöntämisestä. Yhdistyksen ulkojäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneen henkilön, joka ei täytä varsinaisen jäsenen jäsenkriteereitä. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai vähintään neljä (4) yhdistyksen varsinaista jäsentä.

7 § Jäsenluettelo

Yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa. Luettelosta on vähintään ilmettävä jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikkaansa ja nimeensä kohdistuvista muutoksista sekä varsinainen jäsen valmistumisestaan.

8 § Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vaalikokous. Ainaisjäseniltä peritään liittymismaksu, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vaalikokous. Vuotuisen jäsenmaksun suorittamisesta ovat kuitenkin vapautettuja: 1. kunniajäsenet; 2. ainaisjäsenet.

9 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

10 § Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Lisäksi varsinainen jäsen voidaan erottaa, jos hän ei enää ole AYY:n jäsen. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

11 § Erottamispäätöksestä valittaminen

Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hallituksen kokouksen tarkastetun pöytäkirjan julkistamisesta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja se on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä. III luku Yhdistyksen kokoukset

12 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä helmikuun loppuun mennessä ja vaalikokous 15. joulukuuta mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty kirjallisesti hallitukselle.

13 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 3. valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä 4. valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6. hyväksytään kokouksen esityslista 7. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto 8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 10. hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimintakaudelle 11. hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimintakaudelle 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 13. kokouksen päättäminen

14 § Vaalikokous

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 3. valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä 4. valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6. hyväksytään kokouksen esityslista 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri seuraavaksi toimikaudeksi 8. valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi 9. valitaan tarvittaessa yhdistyksen toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi 10. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi, joka vastaa kalenterivuotta 11. päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 13. kokouksen päättäminen

15 § Oikeudet yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä ja äänioikeus varsinaisilla jäsenillä siten, että jokaisella on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- ja puheoikeus.

16 § Päätöksenteko

Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

17 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Se on julkaistava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla sekä AYY:n virallisella ilmoitustaululla vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta, Aalto-yliopiston lukukausien ulkopuolella kuitenkin vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

18 § Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu.

19 § Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä julistaa kiireelliseksi. Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöstä näistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

20 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

Yhdistyksen kokous voi perustellusta syystä vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava.

IV luku Hallitus

 21 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vaalikokouksessa valittava hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja yhdestä seitsemään (1-7) muuta jäsentä. Hallitukseen voidaan valita vain yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Jos hallituksen jäsen lakkaa olemasta yhdistyksen varsinainen jäsen kesken toimikautensa, hän säilyttää varsinaisen jäsenen oikeutensa toimikautensa loppuun. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt. Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen hallituksen kokouksista ja huolehtia arkistosta. Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta, sekä valmistella ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi. Rahastonhoitaja pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä. Hallituksen jäsenistä vähintään yhdelle tulee nimetä vastuu kalliopuolen, ja yhdelle maa- ja vesipuolen, opiskelijoiden etujen ajamisesta.

22 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu: 1. johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti; 2. edustaa yhdistystä; 3. laatia esitys yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi; 4. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset; 5. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta; 6. päättää jäseneksi hyväksymisestä, lukuun ottamatta kunniajäseniä; 7. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa; sekä 8. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa.

24 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

25 § Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai toinen heistä yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. V luku Toimihenkilöt ja toimikunnat

26 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Yhdistyksen kokous ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, sekä toimikuntien osalta myös vastuuhenkilö. VI luku Hallinto ja talous

27 § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

28 § Toiminnantarkastajat

Yhdistyksen taloudenhallintoa ja hallintoa valvovat toiminnantarkastajat. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilit on annettava tarkistettavaksi muutenkin pyydettäessä. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

VII luku Erityisiä määräyksiä

29 § Yhdistyksen tunnukset ja merkit

Yhdistyksen tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta määrätään yhdistysohjesäännössä.

30 § Ohjesäännöt

Yhdistysohjesäännön lisäksi yhdistyksellä voi olla muita toimintaa ohjaavia ohjesääntöjä. Ohjesäännöt tulee hyväksyä yhdistyksen kokouksessa.

31 § Yhdistyksen päätösten moittiminen

Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jo se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen nostaa kanteen yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

32 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

33 § Ohjesääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen

Uusi ohjesääntö voidaan hyväksyä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa. Muutoksia yhdistyksen ohjesääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa. Esityksen uudeksi ohjesäännöksi tai muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen kirjallisena hallitukselle. Esitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

34 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys purkautuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat AYY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta AYY:n toiminnan tukemiseen.

35 § Sääntöjen astuminen voimaan

Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

36 § Ohjesääntöjen voimaantulo

Ohjesääntö tulee voimaan heti sen yhdistyksen kokouksen jälkeen, jossa se on vahvistettu.

37 § Säännöissä määräämättömät asiat

Säännöissä määräämättömissä asioissa noudatetaan yhdistyslakia. Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 16.12.2016 ja 6.2.2017 sekä vireille pantu Patentti- ja rekisterihallituksessa 4.4.2016.